Geb. 22-08-2020
 
Monson Oliver Twist
Keuring: -
MotherFather
Congomasai Mojo
Kanimanbo Argos
Oak View Faith
Klein Sandfontein Benji
Gretchen Melissa
Makulu Odin
Oak View Nikki
Maestro Napoleon
Maranata Kia
Mouzer Oliver Twist
Gretchen Jess 1
Linjo Waldo
Mighty Lula
Mighty Bismark