Geb. 06-09-2020
 
G.Y.M Voodoo
Keuring: -
MotherFather
Congomasai Uzuri
Mojo Yoep
Oak View Faith
Klein Sandfontein Benji
Mojo Choco
Saba Nero
Oak View Nikki
Maestro Napoleon
Maranata Kia
Mouzer Oliver Twist
Abelles Alexis Deentje
Mouzer Oliver Twist
Marvel Saba
Lionheart`s Wolfman Jack