Geb. 16-03-2020
G.Y.M Mischa
keuring: 
MotherFather
G.Y.M Milka
Congomasai Bullit
Mojo Luna
Congomasai Max
Oak View Faith
Klein Sandfontein Benji
Mojo Sloffies
Ataraxia Sprocket
Congomasai Yomi
Mojo Yoep
Oak View Nikki
Maestro Napoleon
Maranata Kia
Mouzer Oliver Twist